Europski socijalni fond

Slika /slike/Istaknute teme/ESF.jpg

Europski socijalni fond predstavlja glavni financijski instrument EU za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja.
 

Jedna od važnih mjera je financiranje jačanja administrativne sposobnosti u državnoj upravi i javnom sektoru u području gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa.

Fond osigurava podršku europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti. Strategija i proračun ESF-a dogovaraju se i o njoj donose odluku države članice EU, Europski parlament i Komisija. Na toj osnovi planiraju se sedmogodišnji operativni programi koje donose države članice s Komisijom. Operativni programi zatim implementiraju razne organizacije javnog i privatnog sektora. 
 

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

 

Prioritet 1 - Zapošljavanje i mobilnost radne snage - 532.511.387,00 eura

 
 • Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao, dugotrajno nezaposlene, osobe koje su daleko od tržišta rada te neaktivne osobe – 249.084.283,00 eura
 • Održiva integracija u tržište radne snage za mlade, posebno nezaposlene, one koji se obrazuju ili osposobljavaju, uključujući mlade s rizikom od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući primjenom programa Garancije za mlade - 202.590.104,00 eura
 • Modernizacija institucija tržišta rada, poput javnih i privatnih usluga zapošljavanja, i poboljšanje usklađivanja potreba tržišta rada, uključujući aktivnostima koje povećavaju transnacionalnu pokretljivost radne snage te sustavima pokretljivosti i boljom suradnjom institucija i relevantnih dionika - 80.837.000,00 eura
 

Prioritet 2 - Socijalno uključivanje – 296.032.000,00 eura

 
 • Aktivna uključenost s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti – 116.000.000,00 eura
 • Poboljšanje pristupa dostupnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa – 180.000.000,00 eura
 • Promicanje društvenog poduzetništva i ekonomije solidarnosti s ciljem povećanja broja i održivosti društvenih poduzetnika i njihovih zaposlenika – 32.000 eura
 

Prioritet 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje – 450.000.000,00 eura

 
 • Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti visokog i istovrsnog obrazovanja s ciljem povećanja sudjelovanja i razina obrazovnih postignuća, te pristup istome, posebno za skupine u nepovoljnijem položaju- 205.000.000,00 eura
 • Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim ustrojima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, te promicanje fleksibilnih načina učenja, uključujući pomoću profesionalnog usmjeravanja i vrednovanja stečenih kompetencija – 160.000.000,00 eura
 • Poboljšanje relevantnosti sustava obrazovanja i osposobljavanja za tržište radne snage, olakšavajući prijelaz s obrazovanja na rad, te jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njihove kvalitete, uključujući putem mehanizama za predviđanje vještina, prilagodbu obrazovnih programa i uspostavljanje i razvoj sustava učenja temeljenih na radu, uključujući dvostruke sustave učenja i programe naukovanja - 85.000.000 eura
 

Prioritet 4 - Dobro upravljanje - 191.276.944,00 eura

 
 • Ulaganje u institucionalne kapacitete i u učinkovitost javne uprave i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem provođenja reformi, bolje regulative i dobrog upravljanja - 109.976.944,00 eura
 • Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji pružaju obrazovanje, cjeloživotno učenje, obučavanje i zapošljavanje te socijalne politike, uključujući sektorske i teritorijalne okvire za pokretanje reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini - 81.300.000,00 eura
 

Prioritet 5 - Tehnička pomoć - 80.000.000,00 eura

 
 • Priprema, provedba, praćenje i nadzor - 50.000.000,00 eura
 • Vrednovanje i studije – 20.0000.000,00 eura
 • Informiranje i komunikacija – 10.000.000,00 eura

Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici Europskog socijalnog fonda.