Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije obavlja poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. sufinanciranim iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), te programima financiranima iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući programiranje operativnih programa, uspostavu i kontrolu rada sustava upravljanja i kontrola, financijsko planiranje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata, suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa i obavljanje poslova vezanih uz sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Uprava se sastoji od sljedećih ustrojstvenih jedinica:

Sektor za programiranje i praćenje operativnih programa 

 • Služba za programiranje i vrednovanje operativnih programa
Odjel za praćenje operativnih programa
Odjel za programiranje
Odjel za vrednovanje
 
 • Služba za financijsko planiranje i praćenje operativnih programa
Odjel za financijsko planiranje i kontrolu
Odjel za financijsko praćenje
 
Sektor za informiranje, obrazovanje i tehničku pomoć
 
 • ​Služba za informiranje i tehničku pomoć
Odjel za informiranje
Odjel za tehničku pomoć
 
 • ​​Služba za razvoj i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta sustava upravljanja i kontrola
Odjel za pripremu i provedbu edukacija
Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta
 
Sektor za pripremu i provedbu projekata operativnih programa
 
 • Služba za upravljanje projektima u području tržišta rada i društvenog poduzetništva
Odjel za projekte u području tržišta rada
Odjel za projekte iz područja društvenog poduzetništva
 
 • Služba za upravljanje projektima projekte iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja
Odjel za projekte iz područja socijalne uključenosti
Odjel za projekte iz područja obrazovanja
 
 • Služba za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja i razvoja civilnog društva
Odjel za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja
Odjel za projekte iz područja razvoja civilnog društva
 
 • ​Služba za financijske instrumente i teritorijalna ulaganja
Odjel za financijske instrumente
Odjel za operacije financirane kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja
Odjel za projekte integriranih ulaganja za regeneraciju nerazvijenih područja
 
Sektor za reviziju, uspostavu i unapređenje sustava
 
 • Služba za unaprjeđenje sustava
Odjel za uspostavu pravila i poslovnih procesa
Odjel za horizontalne aktivnosti
 
 • Služba za informacijske sustave
Odjel za pružanje podrške korisnicima
Odjel za razvoj informacijskih sustava
 
 • Služba za revizije i kontrolu
Odjel za kooridinaciju revizija na razini sustava
Odjel za kontrolu i provjere na razini sustava
 
 • Služba za postupanje po prigovorima
Odjel za prigovore u postupcima odabira operacija
Odjel za prigovore u provedbi operacija

Kontakt:

Koranska 2,  10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6472 047  Faks: + 385 1 36 96 592

E-mail: esf.info@mrms.hr

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

 

OBAVIJEST O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ PRIORITETNE OSI 5  – TEHNIČKA POMOĆ

Naziv projekta: MRMS – Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Naziv korisnika: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OPULJP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. Prema Uredbi funkciju Upravljačkog tijela OPULJP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. OPULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) osnovni cilj kojeg je doprinijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP. Osim plaća zaposlenih financirati će se i ostali troškovi koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP. To uključuje i troškove putovanja, obrazovnih modula konferencija, režija i sl. Slijedom navedenog, dodatno će se ojačati, educirati i opremiti zaposlenike Operativne strukture da učinkovito izvršavaju i provode sve nužne operativne aktivnosti, u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava. Budući da su u novom programskom razdolju 2014.-2020. potrebni dodatni napori u informiranju i uključivanju zainteresiranih dionika, kroz ovaj projekt će se također na neizravan način osigurati bolja komunikacija i koordinacija između svih tijela operativne strukture (kojih je sada znatno više), potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava i šire javnosti. Odlukom ministrice od 15. ožujka 2016. (KLASA: 910-04/16-07/04, URBROJ: 524-06-04-01-02/2-16-2) od 15. ožujka 2016., Glavno tajništvo ministarstva rada i mirovinskoga sustava je imenovano za obavljanje poslova Korisnika bespovratnih sredstava Prioritetne osi 5 Tehnička pomoć je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo ujedno i Korisnik u okviru predmetnog operativnog programa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osigurati učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava u skladu sa zadanim ciljevima, relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP-a sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP-om, kao i troškova koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP-a (troškovi edukacija, konferencija, odbora, najma poslovnog prostora i pripadajućeg udjela režija, nabave potrebne opreme, uredskog materijala i sl.), a u svrhu jačanja kapaciteta akreditiranog Tijela Sustava za upravljanje i kontrolu korištenja ESF-a.

Ukupna vrijednost projekta: 60.000.000,00 kn

EU financiranje (85%): 51.000.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 2016. – 2018. godina

Kontakt osoba: Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, tel. 01 6106835


 

 

 

OBAVIJEST O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEHNIČKE POMOĆI TIJELIMA NADLEŽNIM ZA PROVEDBU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Naziv projekta: MRMS – Tehnička pomoć FEAD, faza I

Naziv korisnika: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (OP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11.03.2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Prema Uredbi, funkciju Upravljačkog tijela OP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, te je time odgovorno za djelotvornu i učinkovitu provedbu FEAD-a, obnašajući značajan broj funkcija u vezi su upravljanjem operativnim programom te praćenjem, financijskim upravljanjem, kontrolama i odabirom projekata.

Odlukom ministrice od 26. kolovoza 2016. (KLASA: 910-04/16-07/24, URBROJ: 524-06-04-01-02/3-16-6) Glavno tajništvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava imenovano je za obavljanje poslova Korisnika bespovratnih sredstava OP-a, u svrhu osiguranja odgovarajućeg razdvajanja dužnosti u slučajevima kada je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo ujedno i Korisnik u okviru predmetnog operativnog programa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osigurati potpuno i učinkovito korištenje sredstava dodijeljenih kroz FEAD, u skladu s relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih uz FEAD, te ostalih troškova vezanih uz pripremu, praćenje i provedbu FEAD-a (troškove putovanje, edukacija, režija isl.). Dodatno će se educirati zaposlenike operativne strukture da učinkovito izvršavaju i provode sve nužne operativne aktivnosti, u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava.

Ukupna vrijednost projekta: 2.160.000,00 kuna

EU financiranje (85%):  1.836.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 2016. – 2018. godina

Kontakt osoba: Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, tel. 01 6106 835